Warunki zabudowy domu — wszystko, co musisz wiedzieć

Planujesz budowę domu lub innej inwestycji? Jeśli teren przyszłej budowy nie jest objęty MPZP, wówczas będziesz potrzebować decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Dowiedz się wszystkiego, co warto wiedzieć na temat WZ.

Czym są warunki zabudowy

Warunki zabudowy (WZ) to dokument określający sposób i zasady zagospodarowania danej działki. Zawiera precyzyjne informacje odnośnie do wymagań, które należy spełnić, aby w pełni legalnie wybudować dom lub inną inwestycję.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZZT), skrócie warunki zabudowy, ustalane są przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Jest to ustawowe narzędzie służące zapewnieniu ładu przestrzennego na terenie gminy. Zasady wydania warunków zabudowy określa Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku.

Warunki zabudowy to szczegółowy opis wymagań, jakie należy spełnić, aby na danej parceli wybudować dom. Mogą zawierać informacje takie jak: wymagana powierzchnia zabudowy, liczba kondygnacji, maksymalna wysokość budynku, kąt nachylenia połaci dachowych, czy usytuowanie budynku na działce.

Warunki zabudowy a MPZP

Warunki zabudowy nie są tym samym co miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Co istotne, decyzję o warunkach zabudowy określa się, wówczas gdy na danym terenie nie obowiązuje MPZP.

MPZP to akt prawa miejscowego określający przeznaczenie, sposób zabudowy i zagospodarowania terenu oraz rozmieszczenie inwestycji. Z reguły obejmuje tereny o dużej atrakcyjności osadniczej w większych miejscowościach.

Jeśli zamierzasz wybudować dom, Twoim pierwszym krokiem powinno być uzyskanie MPZP. Jeżeli dana parcela nie jest objęta MPZP, wówczas należy podjąć kroki do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak wyglądają poszczególne kroki na drodze do wybudowania domu, sprawdź artykuł Budowa domu w 10 krokach.

Warunki zabudowy a pozwolenie na budowę

Decyzja o warunkach zabudowy to dokument, bez którego nie uzyskasz pozwolenia na budowę, jeśli dana parcela nie jest objęta MPZP. Są to więc dwa odrębne dokumenty niezbędne do rozpoczęcia inwestycji budowlanej na działce.

Pozwolenie na budowę nie jest wymagane w przypadku tzw. domów na zgłoszenie, których powierzchnia zabudowy nie przekroczy 70 m2 o maksymalnie dwóch kondygnacjach. Budowa domu na zgłoszenie wymaga jednak wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Więcej na temat pozwolenia na budowę przeczytasz w artykule Pozwolenie na budowę domu.

Kiedy wystąpić o warunki zabudowy

Warunki zabudowy warto sprawdzić na etapie analizy chłonności terenu, zanim zdecydujesz się na zakup konkretnej działki pod inwestycję. Dokument ten może być niezbędny w celu otrzymania pozwolenia na budowę.

Decyzja o warunkach zabudowy — kiedy jest wymagana

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy jest niezbędne, gdy dany teren nie jest objęty MPZP. W praktyce dotyczy to większości działek, znajdujących się poza obszarami miejskimi.

Uzyskanie warunków zabudowy jest niezbędne w przypadku następujących zmian zagospodarowania terenu:

 • budowa, rozbudowa i nadbudowa budynku,
 • roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę,
 • przekształcenie sposobu użytkowania obiektu.

Decyzja o warunkach zabudowy — kiedy nie jest wymagana

Decyzja o warunkach zabudowy nie będzie Ci potrzebna, gdy:

 • planujesz budowę na działce objętej MPZP,
 • zamierzasz dokonać w budynku jednorazowej zmiany tymczasowej (trwającej do roku), która nie wymaga pozwolenia na budowę,
 • zamierzasz zrobić remont lub prace montażowe, które nie zmienią formy architektonicznej budynku,
 • planujesz inwestycję budowlaną o publicznym celu — wówczas należy złożyć wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Decyzja o warunki zabudowy — ważne informacje

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące decyzji o warunkach zabudowy.

Kto może wystąpić o warunki zabudowy

O wydanie decyzji o warunkach zabudowy może wystąpić każdy — zarówno prawny właściciel działki, jak i każda osoba postronna. Oznacza to, że nie potrzebujesz zgody właściciela działki, aby ubiegać się o wydanie WZ. Dzięki temu możesz przekonać się o możliwościach inwestycyjnych działki przed kupieniem jej.

Kto wydaje decyzję o warunkach zabudowy

Decyzję o warunkach zabudowy wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Jeżeli działka znajduje się na obszarze podlegającym kilku organom, wówczas decyzję wydaje organ, na którego terenie znajduje się przeważająca część działki.

Ile kosztuje wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest bezpłatne dla właścicieli lub użytkowników wieczystych terenu, którego dotyczy wniosek oraz organizacji pożytku publicznego, jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego. W innych przypadkach będziesz zmuszony uiścić opłatę w wysokości 598 złotych. Opłatę należy wnieść w chwili złożenia wniosku, uiszczając ją na konto bankowe urzędu lub płacąc w kasie

Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z pełnomocnictwa, wówczas dodatkowo poniesiesz koszt 17 zł. Pełnomocnictwo jest bezpłatne w przypadku, gdy zostaje udzielone członkowi najbliższej rodziny.

Ile trwa wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Na wydanie decyzji o warunkach zabudowy będziesz musiał poczekać:

 • 21 dni — w przypadku domu jednorodzinnego wolnostojącego na cele mieszkaniowe inwestora, o powierzchni zabudowy do 70 m2 i maksymalnie 2 kondygnacjach
 • 90 dni – w przypadku pozostałych rodzajów inwestycji.

Terminy mogą ulec wydłużeniu w przypadku, gdy urząd będzie zmuszony przeprowadzić konsultacje z innymi organami. Wówczas każdy organ ma 2 tygodnie na zajęcie stanowiska. Oznacza to, że procedura wydania warunków zabudowy może wydłużyć się nawet do kilku miesięcy.

Ile jest ważna decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy ma charakter bezterminowy. Istnieją jednak okoliczności, w których ważność decyzji wygasa.

Decyzja o warunkach zabudowy traci ważność gdy:

 • inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę na danej działce,
 • w gminie zostanie uchwalony MPZP, którego ustalenia są inne niż w wydanej wcześniej decyzji, chyba że posiadasz ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę — wówczas MPZP nie wpływa na wydane Ci wcześniej WZ.

Odwołanie od decyzji o warunkach zabudowy

Zawsze możesz odwołać się od decyzji o warunkach zabudowy w terminie do 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wydaniu decyzji. Decyzja zostanie wysłana do Ciebie (inwestora) i okolicznych sąsiadów, którzy również mają prawo do złożenia odwołania.

Odwołanie należy wnieść do miejscowego samorządowego kolegium odwoławczego, za pośrednictwem organu wydającego decyzję. Jeżeli otrzymana decyzja wciąż nie będzie Cię satysfakcjonować, wówczas możesz odwołać się do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Wyrok tego sądu można z kolei zaskarżyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Jeżeli żadna ze stron nie złoży odwołania w obowiązującym terminie, wówczas wydana decyzja staje się prawomocna.

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

W przypadku sprzedaży/kupna działki warunki zabudowy nie przechodzą na nowego właściciela automatycznie. Aby przenieść decyzję o warunkach zabudowy, należy złożyć stosowny wniosek do organu, który wydał ową decyzję.

Do wniosku należy dołączyć deklarację, że zgadzasz się na ustalone w decyzji warunki zabudowy oraz dołączyć pisemną zgodę poprzedniego właściciela działki na przeniesienie decyzji.

Zanim zdecydujesz się na przeniesienie decyzji, upewnij się, że zawarte w niej warunki zabudowy w pełni umożliwiają Ci realizację inwestycji. Pamiętaj, że zawsze możesz wystąpić o nowe warunki zabudowy.

Przeniesienie warunków zabudowy trwa do 30 dni. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu do dwóch miesięcy. Złożenie wniosku o przeniesienie WZ dotyczących budownictwa mieszkaniowego jest bezpłatne. W innych wypadkach należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 56 zł.

Wniosek o warunki zabudowy

Poniżej przedstawiamy spis dokumentów niezbędnych do załączenia we wniosku o wydanie warunków zabudowy.

Dokumenty potrzebne do wniosku o warunki zabudowy

Do wniosku o wydanie warunków zabudowy należy dołączyć następujące dokumenty:

 • 2 egzemplarze kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku — mapy ewidencyjnej,
 • opisowe lub graniczne określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach — w zależności od inwestycji, ponieważ nie każda będzie wymagała dołączenia takiego dokumentu,
 • dokument potwierdzający możliwość uzbrojenia terenu (podpięcia wody, gazu, kanalizacji itd.) objętego wnioskiem — potrzebny, jeśli inwestycja wymaga podłączenia do sieci uzbrojenia terenu,
 • dowód zapłacenia opłaty skarbowej.

Jak wypełnić wniosek o warunki zabudowy

Aby wniosek o warunki zabudowy został rozpatrzony przez urząd, powinien zawierać:

 • dane wnioskodawcy,
 • oznaczenie nieruchomości, tj. adres oraz dane ewidencyjne (nr działki, obręb itp.),
 • granice terenu objętego wnioskiem naniesione na kopię mapy zasadniczej (2 kopie) bądź katastralnej w odpowiedniej skali, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w formularzu,
 • określenie typu budynku (funkcja, liczba pięter) oraz jego parametrów (przybliżona powierzchnia, wymiary, usytuowanie na działce, wysokość itp.),
 • określenie zapotrzebowania na wodę, energię, potrzeby w kwestii infrastruktury technicznej, sposób odprowadzania ścieków i gospodarowania odpadami,
 • ocenę wpływu planowanego obiektu na środowisko (z reguły nie dotyczy domów jednorodzinnych).

Wzór wniosku o warunki zabudowy 2023

Aktualny wzór wniosku o warunki zabudowy możesz pobierać z naszej strony lub wykorzystać druki dostępne w urzędzie.

Jak uzyskać warunki zabudowy — krok po kroku

Krok 1. Złożenie wniosku z załącznikami

Jeżeli wniosek został dostarczony do niewłaściwego organu, wówczas następuje jego przekazanie. Na tym etapie możesz otrzymać wezwanie do uzupełnienia wniosku. Pamiętaj o uiszczeniu opłaty skarbowej. Jeśli nie zrobisz tego w momencie składania wniosku, wówczas zostanie Ci wyznaczony termin 7–14 dni na dokonanie płatności. W przypadku niedokonania opłaty wniosek może zostać zwrócony.

Krok 2. Rozpoczęcie postępowania administracyjnego

O rozpoczęciu postępowania administracyjnego zostanie poinformowany wnioskodawca i sąsiedzi nieruchomości, której dotyczy wniosek.
Krok 3. Ocena merytoryczna wniosku

Na tym etapie urząd sprawdza, czy na wskazanym terenie obowiązuje MPZP. Jeśli tak, zostaje wydana decyzja o umorzeniu postępowania. W niektórych przypadkach może także zawiesić postępowanie, np. kiedy na danym terenie istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego.
Krok 4. Analiza urbanistyczna

Następuje analiza warunków i zasad zagospodarowania działki oraz stanu faktycznego i prawnego. Na tej podstawie określona jest m.in. linia i wielkość powierzchni zabudowy, czy geometrię dachu.
Krok 5. Uzgodnienie projektu z innymi urzędami

Decyzja o warunkach zabudowy często musi zostać skonsultowana z innymi organami, z których każdy ma 2 tygodnie na zajęcie stanowiska.

Krok 6. Zawiadomienie o zebraniu kompletu materiałów

Jest to czas, w którym możesz złożyć odwołanie do decyzji o warunkach zabudowy. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Krok 7. Otrzymanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Jeżeli żadna ze stron nie złoży odwołania, wówczas decyzja o warunkach zabudowy staje się prawomocna po 14 dniach od dnia otrzymania zawiadomienia o zebraniu kompletu materiałów.

Podsumowanie

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu to dokument niezbędny na drodze do wymarzonego domu, gdy teren nie jest objęty MPZP. WZ będą niezbędne na etapie analizy chłonności działki, adaptacji gotowego projektu domu lub stworzenia indywidualnego projektu, a następnie otrzymania pozwolenia na budowę.

Jeśli nie masz czasu na załatwianie formalności przy budowie domu, BOI360° zrobi to za Ciebie. Zajmiemy się wszelką papierologią i skompletujemy wszystkie dokumenty, a Ty będziesz mógł skupić się na własnych sprawach.

Nie trać czasu na skomplikowany proces załatwiania formalności. Zleć to fachowcom. Skontaktuj się z nami, a porozmawiamy, co możemy dla Ciebie zrobić.

W tym artykule:

Potrzebujesz sprawnie załatwić dokumenty? Skontaktuj się ze mną!

Mirosław Nowak

Prezes Zarządu