Pozwolenie na budowę. Co powinieneś wiedzieć?

Pozwolenie na budowę. Co powinieneś wiedzieć?

Niezależnie od tego czy planujesz zrealizować inwestycję budowlaną w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, biurowym czy przemysłowym – będziesz potrzebował pozwolenia na budowę. W poniższym tekście dowiesz się, jak je uzyskać.

Czym jest pozwolenie na budowę?

Pozwolenie na budowę to decyzja administracyjna, która jest niezbędną do rozpoczęcia i prowadzenia budowy lub wykonywania robót budowlanych (art. 18 ust. 1 pr. bud.).

Kiedy potrzebne jest pozwolenie na budowę?

Pozwolenie na budowę jest wymagane w przypadku budowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy oraz przebudowy obiektów budowlanych. 

Pozwolenie to możesz uzyskać także:

 • razem z pozwoleniem na rozbiórkę – w przypadku, gdy planujesz dokonać rozbiórki jakiegoś obiektu, a następnie wybudować nowy, możesz złożyć wniosek o pozwolenie na budowę od razu. Wystarczy, że zaznaczysz we wniosku, że planujesz budowę i rozbiórkę.
 • zamiast zgłoszenia budowy innych robót budowlanych – zamiast zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych, możesz złożyć wniosek o pozwolenie na budowę, bez podawania powodu swojej decyzji.
 • przy zmianie sposobu użytkowania i wykonywaniu robót budowlanych – jeśli planujesz dokonać zmian, które będą wymagały pozwolenia, złóż wniosek o pozwolenie na budowę, obejmujący zmianę sposobu użytkowania wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi.

Uzyskanie pozwolenia na budowę będzie konieczne wtedy, gdy:

 • inwestycja wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 • inwestycja wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000
 • roboty budowlane mają być wykonane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków
 • budowa lub roboty budowlane będą wykonane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków

PAMIĘTAJ!

Budowę możesz rozpocząć dopiero po otrzymaniu decyzji pozwolenia na budowę. Zatem wniosek musisz złożyć odpowiednio wcześniej.

Jeśli zaczniesz wykonywać roboty budowlane przed otrzymaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, będzie to traktowane jako samowola budowlana.

Gdzie możesz złożyć wniosek?

Wniosek o pozwolenie na budowę możesz złożyć w:

 • starostwie powiatowym
 • urzędzie wojewódzkim
 • urzędzie dzielnicowym m.st. Warszawy
 • urzędzie miasta na prawach powiatu

W większości przypadków wniosek możesz złożyć do starostwa lub urzędu miasta na prawach powiatu.

Od 1 lipca 2021 roku pozwolenie na budowę możesz złożyć także w formie elektronicznej za pomocą portalu e-budownictwo.gunb.gov.pl.

Wniosek o pozwolenia na budowę krok po kroku

 • Przygotuj i złóż wniosek.
  1. Urząd sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny – w przypadku nieścisłości, urząd może wezwać cię do usunięcia braków formalnych wniosku w terminie 14 dni od dnia jego złożenia.
  2. Urząd ustali strony postępowania administracyjnego, a następnie wyśle do nich zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Urząd ustala strony postępowania administracyjnego. Nie zawsze sprawa o pozwolenie na budowę toczyć się będzie tylko pomiędzy tobą a urzędem. Czasami poza tobą stronami będą: właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu objętego wnioskiem o pozwolenie na budowę.
 • Urząd oceni, czy może wydać pozwolenie na budowę.
 • Otrzymasz decyzję dot. pozwolenia na budowę.
 1. Otrzymasz dziennik budowy – jest on prowadzony odrębnie dla każdego obiektu budowlanego, w przypadku którego wymagane jest pozwolenie na budowę albo zgłoszenie.
 2. Rozpocznie się robót budowlanych – musisz zawiadomić urząd oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Opłata skarbowa za pozwolenie na budowę

Wysokość opłaty zależy od rodzaju inwestycji, na którą ma być wydana decyzja o pozwoleniu na budowę i wynosi dla:

 • budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna – 1 zł za każdy m² powierzchni użytkowej – jednak nie więcej niż 539 zł.
 • budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14 zł.
 • innego budynku – 48 zł.
 • studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20 zł.
 • budowli związanych z produkcją rolną – 112 zł.
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi o długości powyżej 1 km – 2143 zł.
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 km – 105 zł.
 • innych budowli – 155 zł.
 • urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91 zł.

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującą więcej niż jeden obiekt budowlany, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie bierz pod uwagę powierzchni mieszkalnej tego budynku. Jeżeli wniosek o wydanie pozwolenia na budowę dotyczy przebudowy lub remontu obiektu budowlanego, to opłata skarbowa wynosi 50% opłat określonych powyżej.

Czas oczekiwania na decyzję

Twoja sprawa zostanie rozstrzygnięta najpóźniej w ciągu 65 dni. Jeśli urząd nie wyda decyzji, po upłynięciu terminu 65 dni od złożenia wniosku, zapłaci karę za każdy dzień zwłoki. Urząd nie zapłaci kary tobie, jako wnioskodawcy, tylko wojewodzie nadzorującemu urząd, który wydał ci decyzję.

Pozwolenie na budowę – nie zawsze wymagane 

Nie zawsze pozwolenie na budowę będzie konieczne. W niektórych przypadkach wystarczy, że zgłosisz budowę lub roboty budowlane. Listę dot. tego, jakie budowy nie wymagają ani pozwolenia ani zgłoszenia znajdziesz na oficjalnej stronie Biznes.gov.pl.