Kiedy wymagana jest decyzja o warunkach zabudowy?

Kiedy wymagana jest decyzja o warunkach zabudowy?

Jeżeli inwestycja, którą zamierzasz wybudować nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego może się okazać, że potrzebujesz decyzji o warunkach zabudowy. Decyzja ta umożliwia oraz określa zasady budowy obiektu budowlanego.

Jakie czynności należy wykonać przed staraniem o decyzję o warunkach zabudowy?

Będąc w posiadaniu nieruchomości, której nie obejmuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzięki decyzji o warunkach zabudowy możesz na przykład nadbudować istniejący już budynek bądź zbudować nowy jeżeli jest przy tym potrzebne pozwolenie na budowę.

Natomiast może się okazać, że otrzymanie takiej decyzji nie będzie nam potrzebne. Może ona okazać się zbędna jeżeli:

  • mamy w planach dokonać tymczasowej, trwającej do roku, jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu,
  • chcemy przeprowadzić roboty budowlane jak na przykład remont, montaż lub przebudowa, które nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania budynku mieszkalnego,
  • realizujemy inwestycję budowlaną związaną z realizacją celu publicznego

Czym różni się warunek zabudowy od pozwolenia na budowę?

Otrzymanie decyzji o warunkach zabudowy jest wymagane zanim będziemy ubiegać się o pozwolenie na budowę. Określony organ administracji budowlanej ma dzięki temu możliwość ocenić zgodność projektu budowlanego z uprzednio ustalonymi decyzjami o warunkach zabudowy.

Czy możesz złożyć wniosek o ustalenie warunków zabudowy?

Tak, nawet jeżeli nie jesteś właścicielem nieruchomości możesz złożyć wniosek. Możliwe jest otrzymanie przez urząd wiele wniosków, które dotyczą tej samej nieruchomości. Istnieje jednak taka możliwość, że w momencie uzyskania pozwolenia na budowę przez jedną z tych inwestycji (opartą na decyzji o warunkach zabudowy) realizacja pozostałych może zostać wykluczona.

Jaki organ jest odpowiedzialny za wydawanie decyzji o warunkach zabudowy?

Jest to zadanie organu administracji architektoniczno-budowlanej urzędu. W zależności od miejsca powstawania inwestycji może to być urząd gminy lub miasta, który obejmuje ją swoim obszarem działań.

Jaki wygląda proces, który musi przejść wniosek?

  1. Musimy taki wniosek przygotować. Następnie złożyć wniosek i załączniki w określonym urzędzie
  2. Ustalenie stron postępowania administracyjnego. Jeżeli wniosek spełnia wszystkie wymogi, to urząd musi określić strony (właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości).
  3. Następnie Twój wniosek musi zostać oceniony przez urząd. Sprawdzona zostanie jego zgodność z poprzednio opisanymi warunkami.
  4. Wyznaczenie obszaru analizowanego. Jest to wymagane do przeprowadzenia analizy funkcji oraz cech zabudowy jak i zagospodarowania terenu
  5. Po sporządzeniu projektu decyzji przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami następuje jego uzgodnienie z innymi urzędami. W jego trakcie podejmowane będą uzgodnienia o między innymi ochronie środowiska, zabytków oraz gruntów rolnych i leśnych a także obsługi komunikacyjnej.
  6. Zanim urząd wyda decyzję powiadomi strony o zebraniu wszystkich wymaganych materiałów. Strony będą mogły wtedy zapoznać się z nimi.
  7. Jeżeli planowana przez Ciebie inwestycja spełnia wszystkie warunki urząd wyda C decyzję o warunkach zabudowy.

Jaki jest koszt złożenia wniosku?

Jeżeli jesteś właścicielem lub użytkownikiem wieczystym lub składasz go jako organizacja pożytku publicznego, jednostka budżetowa lub jednostka samorządu terytorialnego nie poniesiesz żadnych kosztów. Jednak w pozostałych przypadkach opłata skarbowa za decyzję o warunkach zabudowy wynosi 598 złotych.

Po jakim czasie otrzymasz decyzję?

Po 21 dniach. Jednak tylko wtedy, kiedy dotyczy ona wolno stojącego jednorodzinnego budynku mieszkalnego o maksymalnie dwóch kondygnacjach i nieprzekraczającym 70 m2. Jeżeli Twoja inwestycja nie spełnia tego warunku to będziesz musiał poczekać 90 dni. Co ciekawe, jeżeli urząd nie zmieści się w tym terminie z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy możesz wystąpić o wymierzenie mu kary. Jest to 500 zł za każdy dzień zwłoki.